ประกาศ

ประกาศการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการเข้าชม ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ทางโรงละครได้พิจารณาในการปรับค่าเข้าชมเนื่องจากภาษีบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ทัง้ นี้ทัง้
นั ้นราคาส่วนลดจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน
กราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

กรุณาคลิก “ที่นี่” เพื่อตรวจสอบราคาใหม่

กลับ