ประกาศ

เปิดเพจบน Facebook ทั้ง 5ภาษา

ในช่วงเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกรกฏาคม ได้มีการเปิดเพจในเฟสบุคของ หมู่บ้านโนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมูระ เพิ่มขึ้น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย รวมกับเพจเฟสบุคภาษาญี่ปุ่นที่เปิดตัง้ แต่ปี 2011 รวมทั้ง สิ้น5ภาษาด้วยกัน ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ตามภาษาที่สะดวก ได้ทางช่องทางข้างล่าง นี้

กลับ